ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την Τρίτη 19/12/2023, ώρα 10:00 π.μ, θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση των δυο κυλικείων (Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ & Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) του αθλητικού κέντρου του ΠΕΑΚ Πάτρας.

1. Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2. Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 3/2023 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1621/28-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΧ469Η32-ΟΦΑ) απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (www.peakpatras.gr) ή δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Αντωνόπουλος Γεώργιος

Αρχεία Διαγωνισμού:

Διαγωνισμός Κυλικεία

Περίληψη Διαγωνισμού

Οικονομική Προσφορά

Αίτηση Συμμετοχής

Μετάβαση στο περιεχόμενο