Μέλη Επιτροπής Διοίκησης

Διοίκηση ΠΕΑΚ Πατρών:

Το ΠΕΑΚ Πατρών, διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), η οποία απαρτίζεται από επτά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται για θητεία δύο ετών, με απόφαση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού ή Υφυπουργού.

Η Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από τις ειδικές διατάξεις για τα Εθνικά Γυμναστήρια και ειδικότερα όσες αναφέρονται σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ΠΕΑΚ Πατρών, ιδίως δε είναι αρμόδια για:

α) τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων που διαθέτει το ΠΕΑΚ Πατρών, την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του, τον εφοδιασμό του με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα και όργανα.

β) τον προγραμματισμό και την οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του.

Η Ε.Δ., με αποφάσεις της, καθορίζει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του ΠΕΑΚ Πατρών, καθώς και το αντίτιμο της χρήσης των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων αυτού, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και αντίστοιχο προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η Ε.Δ., με απόφασή της, έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την είσοδο και τη χρήση των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων σε άτομα ή ομάδες ατόμων, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΑΚ Πατρών.

Μέλη της Επιτροπής Διοίκησης:

 • Πρόεδρος: Αντωνόπουλος Γεώργιος του Ματθαίου, Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Αναπληρωτής: Γεωργαλάς Ιωάννης του Γεωργίου, Λογιστής.
 • Αντιπρόεδρος: Γεράνιος Σταύρος του Λεωνίδα, Φαρμακοποιός
  • Αναπληρωτής: Σουβαλιώτη Χριστίνα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός.
 • Γραμματέας: Χάραρη Ακριβή του Νικολάου, Δημόσιος Υπάλληλος
  • Αναπληρωτής: Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου, Αξιωματικός Πυροσβεστικής.
 • Ταμίας: Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου, Ελεύθερος επαγγελματίας,
  • Αναπληρωτής: Κλήρης Σωτήριος του Διονυσίου, Ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Έφορος: Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
  • Αναπληρωτής: Γιαννέτας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Απόστρατος Λιμενικού Σώματος
  • Αναπληρωτής: Κωστοπούλου Νικολίτσα του Χρήστου, Δημόσιος Υπάλληλος.
 • Μέλος: Καλογεράτου Ευριδίκη του Ιωάννη, Δημόσιος υπάλληλος

Φ.Ε.Κ. Ορισμού Επιτροπής Διοίκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο