Μέλη Επιτροπής Διοίκησης

Διοίκηση ΠΕΑΚ Πατρών:

Το ΠΕΑΚ Πατρών, διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), η οποία απαρτίζεται από επτά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται για θητεία δύο ετών, με απόφαση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού ή Υφυπουργού.

Η Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από τις ειδικές διατάξεις για τα Εθνικά Γυμναστήρια και ειδικότερα όσες αναφέρονται σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του ΠΕΑΚ Πατρών, ιδίως δε είναι αρμόδια για:

α) τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων που διαθέτει το ΠΕΑΚ Πατρών, την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του, τον εφοδιασμό του με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα και όργανα.

β) τον προγραμματισμό και την οργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του.

Η Ε.Δ., με αποφάσεις της, καθορίζει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του ΠΕΑΚ Πατρών, καθώς και το αντίτιμο της χρήσης των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων αυτού, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και αντίστοιχο προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η Ε.Δ., με απόφασή της, έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την είσοδο και τη χρήση των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων σε άτομα ή ομάδες ατόμων, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΑΚ Πατρών.

Μέλη της Επιτροπής Διοίκησης:

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαδημάτος του Παναγιώτη, Ιατρός

Αναπληρωτής: Γρηγόριος Κοντοδήμος του Λεωνίδα, Φυσικοθεραπευτής.

  • Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Κουρέτας του Διονυσίου, Διεθνής Διαιτητής υδατοσφαίρισης-Ελεύθερος επαγγελματίας,

Αναπληρωτής: Χρήστος Πλούμης του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος.

  • Γραμματέας: Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου, Δρ. πολιτικός μηχανικός,

Αναπληρωτής: Γεώργιος Ρόδης του Κωνσταντίνου, Διπλ. πολιτικός μηχανικός.

  • Ταμίας: Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος του Βασιλείου, Ελεύθερος επαγγελματίας,

Αναπληρωτής: Σωτήρης Κλήρης του Διονυσίου, Ελεύθερος επαγγελματίας.

  • Έφορος: Γεώργιος Ζησιμάτος του Λέανδρου, Διπλ. πολιτικός μηχανικός M.Sc.,

Αναπληρωτής: Θεοφάνης Καπερώνης του Νικολάου, Τραπεζικός.

  • Μέλος: Βασιλική Αθανασοπούλου του Ιωάννη, Οικονομολόγος-Δημοσιογράφος,

Αναπληρωτής: Ευλαμπία Βλάχου του Δημητρίου, Διπλ. πολιτικός μηχανικός.

  • Μέλος: Νικολίτσα Κωστοπούλου του Χρήστου, Δημόσιος υπάλληλος,

Αναπληρωτής: Μαρία Φουρφουρή του Κυριναίου, Συνταξιούχος.

 

Φ.Ε.Κ. Ορισμού Επιτροπής Διοίκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο