ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προσδιορίζεται με το χαμηλότερο περιθώριο κέρδους επί της τιμής ΕΛΠΕ κατά την προηγούμενη ημέρα παράδοσης προσαυξημένη με τους νόμιμους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις), και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμήθειας υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο), και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 184.760,00 € (149.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 205.517,24kg (ενδεικτική ποσότητα) υγροποιημένου αερίου πετρελαίου θέρμανσης (προπάνιο) για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚ Πάτρας. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) (09133000-0). Το ΠΕΑΚ Πατρών διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα είτε

  • α) για επέκταση της σύμβασης σε περίπτωση εξάντλησης του φυσικού της αντικειμένου πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 10.000kg υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης, είτε
  • β) για άσκηση δίμηνης παράτασης- προαίρεσης στην περίπτωση που παρέλθει η χρονική διάρκεια της σύμβασης πριν την εξάντληση του οικονομικού ή/και του φυσικού της αντικειμένου με ταυτόχρονη αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά την ποσότητα των 10.000kg υγραερίου χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προσδιορίζεται με το χαμηλότερο περιθώριο κέρδους επί της τιμής ΕΛΠΕ κατά την προηγούμενη ημέρα παράδοσης προσαυξημένη με τους νόμιμους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις ).

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λ.χ. έξοδα μεταφοράς), εκτός από το ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  Δευτέρα 11/12/2023 ώρα 22:00

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Δευτέρα 11/12/2023 ώρα 22:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τρίτη 26/12/2023 ώρα 22:00

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικτυακή πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τετάρτη 27/12/2023 ώρα 11:00

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 281191

ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013938455

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (2.980,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2024 ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.
Αντωνόπουλος Γεώργιος

Αρχεία Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

Μετάβαση στο περιεχόμενο