ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2023, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 13.640,00€ (11.000,00€ άνευ Φ.Π.Α).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής

Το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.peakpatras.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ», το οποίο διαθέτει τις ακόλουθες δύο κολυμβητικές δεξαμενές

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ
ΠΙΣΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 50 Χ 21 m 2.500 m3
ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ 33 Χ 21 m 3.500 m3

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45212290-5

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 1 έτος. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε μηνιαία βάση σε διάρκεια ενός έτους πλην του μηνός Αυγούστου, λόγω μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

 • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 16/2/2023 και ώρα 20:00 μ.μ.
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Πέμπτη 16/2/2023 και ώρα 20:00 μ.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 03/03/2023 και ώρα 20:00 μ.μ.
 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 07/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 183548
 • ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012146386

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Παπαδημάτος

Αρχεία Διαγωνισμού:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού
 3. Οικονομική προσφορά
 4. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
 5. ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ
 6. ESPD xml

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο